Statut

ŽIVOT – NOVO STVARANJE

udruge za promicanje duhovnih vrijednosti
i radosti življenja

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, izboru i opozivu likvidatora, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je:

ŽIVOT – NOVO STVARANJE, udruga za promicanje duhovnih vrijednosti i radosti življenja.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će rabiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi:

LIFE – NEW CREATION, Association for the Promotion of Spiritual Values and Joy of Life.

Skraćeni naziv Udruge je:  ŽIVOT – NOVO STVARANJE.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: LIFE – NEW CREATION.

Sjedište Udruge je: Split, Ruđera Boškovića 10.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću uprave.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je okruglog oblika promjera 3,6 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: ŽIVOT – NOVO STVARANJE, Split; i znakom u sredini ispod kojega se nalazi tekst: Promicanje duhovnih vrijednosti i radosti življenja.

Znak Udruge je stilizirano stablo.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju osvještavanja i poticanja ŽIVLJENJA U LJUBAVI, RADOSTI, SREĆI i DUHOVNOM OBILJU kroz uvođenje SVJESNOSTI u sve segmente života ljudi.

Članak 7.

Područja djelovanja Udruge su:

DUHOVNOST; duhovne djelatnosti – promicanje duhovnih aktivnosti, poticanje osobnog razvoja i ostale duhovne djelatnosti.
KULTURA I UMJETNOST, izvedbene i vizualne umjetnosti, književno-nakladnička djelatnost
MEĐUNARODNA SURADNJA; razvojna suradnja na području obrazovanja i smanjenja siromaštva, međunarodna humanitarna pomoć i međunarodna prijateljstva
OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE;  odgoj i obrazovanje te znanost, stručni rad i istraživanje
SOCIJALNA DJELATNOST; socijalna pomoć i podrška, socijalne usluge te humanitarna pomoć
Djelatnosti Udruge su:

1. PODUČAVANJE kroz radionice, predavanja, seminare i rasprave:

KAKO kroz SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI DOVESTI SVOJ ŽIVOT U STANJE DUHOVNOG i MATERIJALNOG OBILJA, te
KAKO kroz POSTIGNUTO DUHOVNO BLAGOSTANJE DOPRINIJETI ŠIRENJU LJUBAVI MEĐU LJUDIMA,
2. priređivanje znanstvenih i stručnih seminara, simpozija i kongresa iz područja svoje djelatnosti,

3. organiziranje i održavanje kulturnih priredbi i izložbi radova članova iz područja svoje djelatnosti,

4. izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,

5. izdavanje razglednica, čestitki, naljepnica, bedževa, privjesaka i sl. iz područja svoje djelatnosti,

6. jačanje suradnje te uključivanje u rad srodnih udruga u Hrvatskoj,

7. jačanje međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih udruga izvan Hrvatske.

Članak 8.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

– javnim priopćavanjem.

Svi podaci Udruge upisani u nacionalni registar udruga, javni su i dostupni na internetskim stranicama.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži slijedeće podatke:

– o osobnom imenu

– OIB-u

– datumu rođenja

– datumu pristupanja Udruzi

– datumu prestanka članstva u Udruzi

Popis članova je uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

– plaćanje članarine,

– bavljenje aktivnostima Udruge,

– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje dragovoljnim istupom.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Udruge su:

– Skupština,

– Predsjednik,

– Dopredsjednik i

– Tajnik.

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 14 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sjednicu će sazvati predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanje sjednice).

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine saziva Dopredsjednik.

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik udruge.

U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 20.

Skupština Udruge:

– utvrđuje politiku razvitka Udruge,

– donosi i mijenja Statut Udruge,

– donosi financijski plan i završni račun,

– donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

– bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge te Likvidatora

– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

– daje smjernice za rad Udruge,

– odlučuje o prestanku rada Udruge,

– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 22.

Predsjednik:

– zastupa Udrugu,

– saziva Skupštinu Udruge,

– rukovodi radom Skupštine Udruge,

– utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

– vodi računa o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupština Udruge,

– upravlja imovinom Udruge te donosi odluke kojima se odlučuje o korištenju sredstava i opreme Udruge,

– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

– vodi računa o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općih aktima Udruge.

Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran  Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 24.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine.

TAJNIK

Članak 25.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 27.

Udruga može osnivati ustrojstvene oblike (podružnice, ogranke, klubove, sekcije i slično).

Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika donosi Skupština.

Odluka o osnivanju ustrojstvenog oblika sadrži naziv, sjedište i ustroj.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 28.

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva,

– pokretne stvari,

– nekretnine,

– druga imovinska prava.

Članak 29.

Udruga stječe imovinu:

– od članarine,

– od dobrovoljnih priloga i darova,

– od dotacija iz proračuna,

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U pojedinim slučajevima predviđenim zakonom, provodi se postupak likvidacije, pri čemu nadležno tijelo javne uprave donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostalom imovinom se raspolaže isključivo sukladno Zakonu o udrugama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VIII. LIKVIDACIJA UDRUGE I LIKVIDATOR

Članak 32.

U pojedinim, zakonom predviđenim slučajevima prestanka djelovanja udruge, provodi se postupak likvidacije. U postupku likvidacije, Udrugu zastupa Likvidator.

Likvidatora Udruge imenuje Skupština Udruge na prijedlog Predsjednika

Likvidator Udruge provodi aktivnosti koje prethode pokretanju postupka likvidacije i zastupa Udrugu u postupku likvidacije u skladu sa odredbama Zakona o Udrugama.

IX.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 33.

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 34.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI. NADZOR

Članak 35.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge .

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjednik Udruge.

Predsjednica Udruge:

_________________

Vesna Prljić Ćalušić

Organizacija

Osnivač i predsjednik, dopredsjednik, tajnica …