Statut

ŽIVOT – NOVO STVARANJE

udruge za promicanje duhovnih vrijednosti
i radosti življenja

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.
Članak 2.
Naziv Udruge je:
ŽIVOT – NOVO STVARANJE, udruga za promicanje duhovnih vrijednosti i radosti življenja.
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će rabiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi:
LIFE – NEW CREATION, Association for the Promotion of Spiritual Values and Joy of Life.
Skraćeni naziv Udruge je: ŽIVOT – NOVO STVARANJE.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: LIFE – NEW CREATION.
Sjedište Udruge je: Split, Ruđera Boškovića 10.

Članak 3.
Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću uprave.
Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat udruge je okruglog oblika promjera 3,6 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga ŽIVOT – NOVO STVARANJE, Zagreb; i znakom u sredini ispod kojega se nalazi tekst: Promicanje duhovnih vrijednosti i radosti življenja.
Znak Udruge je stilizirano stablo.

Članak 5.
Udrugu zastupaju Predsjednik, dva Dopredsjednika i Tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.
Udruga je osnovana u cilju osvještavanja i poticanja ŽIVLJENJA U LJUBAVI, RADOSTI, SREĆI i DUHOVNOM OBILJU kroz uvođenje SVJESNOSTI u sve segmente života ljudi.
Članak 7.
Djelatnosti Udruge su:
1. PODUČAVANJE kroz radionice, predavanja, seminare i rasprave:
KAKO kroz SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI DOVESTI SVOJ ŽIVOT U STANJE DUHOVNOG i MATERIJALNOG OBILJA, te
KAKO kroz POSTIGNUTO DUHOVNO BLAGOSTANJE DOPRINIJETI ŠIRENJU LJUBAVI MEĐU LJUDIMA,
2. priređivanje znanstvenih i stručnih seminara, simpozija i kongresa iz područja svoje djelatnosti,
3. organiziranje i održavanje kulturnih priredbi i izložbi radova članova iz područja svoje djelatnosti,
4. izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,
5. izdavanje razglednica, čestitki, naljepnica, bedževa, privjesaka i sl. iz područja svoje djelatnosti,
6. jačanje suradnje te uključivanje u rad srodnih udruga u Hrvatskoj,
7. jačanje međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih udruga izvan Hrvatske.

Članak 8.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
– javnim priopćavanjem.

III. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.
Članak 10.
Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
Članak 11.
Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.
Članak 12.
Prava i obveze članova su:
– plaćanje članarine,
– bavljenje aktivnostima Udruge,
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
Članak 13.
Članstvo u Udruzi prestaje dragovoljnim istupom.
Članak 14.
Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.
IV. TIJELA UDRUGE
Članak 15.
Tijela Udruge su:
– Skupština,
– Predsjednik,
– dva Dopredsjednika i
– Tajnik.
SKUPŠTINA
Članak 16.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.
Članak 17.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 14 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanje sjednice).
Članak 18.
Skupštini predsjedava Predsjednik udruge.
U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 19.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 20.
Skupština Udruge:
– utvrđuje politiku razvitka Udruge,
– donosi i mijenja Statut Udruge,
– donosi financijski plan i završni račun,
– donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
– bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednike i Tajnika Udruge,
– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
– daje smjernice za rad Udruge,
– odlučuje o prestanku rada Udruge,
– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 21.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.
Članak 22.
Predsjednik:
– zastupa Udrugu,
– saziva Skupštinu Udruge,
– rukovodi radom Skupštine Udruge,
– utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
– vodi računa o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupština Udruge,
– upravlja imovinom Udruge,
– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
– vodi računa o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općih aktima Udruge.

Članak 23.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNICI
Članak 24.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuju Dopredsjednici.
Dopredsjednike Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine.

TAJNIK
Članak 25.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar članova.
Članak 26.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
V. USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE
Članak 27.
Udruga može osnivati ustrojstvene oblike (podružnice, ogranke, klubove, sekcije i slično).
Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika donosi Skupština.
Odluka o osnivanju ustrojstvenog oblika sadrži naziv, sjedište i ustroj.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 28.
Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva,
– pokretne stvari,
– nekretnine,
– druga imovinska prava.
Članak 29.
Udruga stječe imovinu:
– od članarine,
– od dobrovoljnih priloga i darova,
– od dotacija iz proračuna,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 30.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 31.
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 33.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjednik Udruge.

 

Predsjednica Udruge:
_________________
Vesna Prljić-Ćalušić

 

Organizacija

Osnivač i predsjednik, dopredsjednik, tajnica …